Sensory Cognitive Interaction Laboratory

Har du fått ett förändrat luktsinne och vill delta i en studie om luktträning?

(in English below)

Vår forskargrupp, Sensory Cognitive Interaction Laboratory (SCI-LAB) har under flera års tid bedrivit framgångsrik forskning om luktförlust och luktträning.

Vad är luktträning?

Luktträning är en metod för att försöka förbättra eller återskapa luktsinnet. Luktträning består av att regelbundet lukta på dofter under en längre tid. Under luktträningen luktar man koncentrerat på flera dofter för att aktivera luktsinnet.

Luktträningen har visat sig ha en gynnsam effekt på återhämtningen från försämringar i luktsinnet, till exempel efter virusinfektioner som covid-19.

Det finns dock ingen garanti för att luktträning leder till förbättrad återhämtning hos alla som utför den.

Så här gör du 

Gå in på vår hemsida och registrera dig som ny användare för att börja luktträna: www.smelltrainingapp.com

Luktträningen görs med dofter som du har i hemmet. Du tränar 1 eller 2 gånger dagligen i 16 veckor. Varje pass tar cirka 5 minuter.

Alla uppgifter som samlas in under träningen ingår i en vetenskaplig studie som bedrivs av Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Have you experienced an altered sense of smell and want to participate in a smell-training study?

What is smell training?

Smell training consists of regularly smelling scents for an extended period of time. During smell training, you smell and concentrate on several scents to activate the sense of smell.

Smell training has been shown to have a beneficial effect on recovery from impairments in the sense of smell, for example after viral infections such as covid-19.

However, there is no guarantee that smell training leads to improved recovery in everyone who performs it.

How to train

Go to our website and register as a new user to start smell training: www.smelltrainingapp.com

The smell training is done with scents that you have at home. You train 1 or 2 times daily for 16 weeks. Each session takes about 5 minutes.

All information collected during the training is part of a scientific study conducted by Stockholm University and the Karolinska Institute.

Hur forskar vi om luktträning?

Luktträning är en metod för att försöka förbättra eller återskapa luktsinnet. Vårt intresse för luktträning startade långt innan coronapandemin, när Jonas Olofsson, forskargruppsledare för SCI-LAB, visade i sin doktorsavhandling att försämrat luktsinne hos äldre ofta hängde samman med framtida kognitiv minnesförlust. Luktsinnet hjälper oss alltså att se in i framtiden och bedöma hur hjärnan kommer att förändras under de kommande åren. Senare forskning, gjord av oss och andra forskargrupper, har bekräftat detta och visat att luktförsämringar innebär ökad risk för både demenssjukdom och dödlighet hos äldre. Dessa riskökningar handlar om att luktsinnet påverkas av skador i hjärnan, men om luktförändringarna orsakats av coronaviruset eller andra virusinfektioner i näsan så tror vi inte att det finns någon ökad risk för demens eller dödlighet.

Kan luktsinnet tränas upp och på detta sätt stärka hjärnan? På senare tid har vi forskat om detta, tack vare stöd från forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Wallenbergstiftelserna. Vår forskning om luktträning har främst handlat om att kartlägga hur luktsinnet kan förbättras hos friska vuxna personer. Detta kan även ge viktiga insikter om vilka träningsmetoder som är bäst för patienter.

I vår första träningsstudie (Morquecho-Campos m.fl. 2019) lät vi deltagare träna luktsinnet genom identifiering, dvs att med hjälp av olika svarsalternativ säga vad det är som doftar. Hälften av deltagarna fick identifiera enskilda vardagslukter, medan den andra gruppen fick träna med luktblandningar, dvs två lukter i samma burk, vilket gjorde uppgiften svårare. Före och efter träningen undersökte vi luktsinnet hos alla deltagare, så att vi kunde jämföra om någon förbättring uppstått. Träningen skedde under 10 tillfällen inom en sexveckorsperiod. Varje träningstillfälle tog ca 20 minuter.

Resultaten visade att träningen gav starka effekter så att deltagarna blev mycket bättre på att identifiera lukterna de tränat på. Men det mest intressanta var att förbättringen också syntes för de lukter som deltagarna inte hade tränat på. När vi jämförde de två grupperna visade det sig att den enklare formen av träning – bara en lukt åt gången – gav allra bäst resultat. Att träna med enskilda lukter gjorde att även luktblandningar kunde identifieras bättre. Luktträningen gjorde också att deltagarna blev bättre på att namnge dofter, även de dofter som inte tränats. Träningen gav alltså generell effekt. Det var mycket lovande resultat, eftersom förbättringen måste generaliseras för att vara effektiv.

Vi gick vidare och skapade ett minnesspel med dofter (Olofsson m.fl. 2020). Spelet liknar ”Memory”, men innehåller teburkar med olika tesorter som spelaren ska para ihop. Vi lät vuxna deltagare spela detta spel i 40 dagar; hälften av deltagarna fick ett doftspel och hälften fick ett visuellt spel där de skulle para ihop symboler. Våra resultat visade att endast luktspelet gav starka effekter på deltagarnas förmåga att känna skillnad mellan olika lukter, men även att sätta namn på vad de luktade på. De blev faktiskt lika bra på dessa uppgifter som en grupp vinexperter! Äldre personer kan också få viss hjälp av luktträning. I en pågående studie som ännu inte är publicerad ser vi att luktträningen förändrar hjärnans aktivitet så att vissa områden blir mer sammankopplade efter träningen.

The six minute film: Memories of smells may result in new methods for early detection of dementia.

Our mission is
to understand the building blocks
of human experience.

Research on the human mind and brain depends mostly on the “higher” senses. However, each sense has a different way of thinking and feeling. Specializing on the sense of smell, an ancient sense with unique cognitive-emotional interactions, we compare the unique and shared features of the senses as a way of understanding human psychology.

We ask research questions
that have rarely been asked before:

  • How do people use their cognitive abilities in their perception of smells?
  • Can olfaction be used to access neglected/implicit psychological traits?
  • What can the different senses teach us about the aging brain?
  • Do humans perceive the environment in a similar way to other mammals?

Our research creates value in society:

  • Predicting the onset of memory loss and dementia
  • Increasing well-being and nutrition
  • Translating research findings across species
  • Understanding the roots of social biases

Our research is generously funded by: